Koostamisel on Mõksi maaüksuse detailplaneering

Mõksi maaüksuse detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala kruntideks jaotamine, tänavate maa-ala ja liikluskorralduse määratlemine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määratlemine, kujade määramine   ja tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha, olulisemate arhitektuurinõuete ja servituutide vajaduse määramine.

Planeeringu failid